Wyszukiwarka substancji na stronie Krajowej bazy – uzupełnienie listy substancji w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r.

  •   Data utworzenia: 2023-07-18

Uprzejmie informujemy, że w Wyszukiwarce substancji, działającej na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/, jako usługa pomocnicza ułatwiająca przyporządkowanie substancji emitowanej do powietrza do odpowiednich pozycji na listach substancji w systemie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r. lista substancji została rozszerzona o nowe pozycje, przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa substancji

Nr CAS

Nr pozycji w systemie Krajowej bazy

Nazwa w Krajowej bazie

Nr pozycji na liście opłat

Nazwa w systemie opłat za korzystanie ze środowiska

1-butoksypropan-2-ol

5131-66-8

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

24

Etery i ich pochodne

geraniol

106-24-1

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1- fenylo-2-hydroksy-2-metylopropan-1-on

7473-98-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

29

Ketony i ich pochodne

N-lauroilosarkazynian sodu

137-16-6

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

6

Aminy i ich pochodne

salicylan metylu

119-36-8

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

chlorek benzalkoniowy

63449-41-2

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

6

Aminy i ich pochodne

2,4,6-tri(dimetyloaminometylo)fenol

90-72-2

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

6

Aminy i ich pochodne

nitrylotrioctan sodu

5064-31-3

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

6

Aminy i ich pochodne

1-dodekanotiol

112-55-0

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

39

Organiczne pochodne związków siarki

dimetoksymetan

109-87-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

24

Etery i ich pochodne

eter monobutylowy glikolu dietylenowego

112-34-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

24

Etery i ich pochodne

kwas p-toluenosulfonowy

104-15-4

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

cyklopentan

287-92-3

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

67

Związki izocykliczne

octan metoksypropylu

108-65-6

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

Furaldehyd

98-01-1

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

2

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

D-limonen

5989-27-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

dokuzynian sodu

577-11-7

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

trichlorek glinu

7446-70-0

52

Pierwiastki metaliczne i ich związki z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

4-tert-butylofenol

98-54-4

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

akrylan 2-hydroksyetylu

818-61-1

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

akrylan tetrahydrofurfurylu

2399-48-6

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

węglan wapnia

471-34-1

52

Pierwiastki metaliczne i ich związki z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

benzizotiazolinon

2634-33-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

39

Organiczne pochodne związków siarki

etylotrimetoksysilan

2768-02-7

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

tytanian tetrabutylu

5593-70-4

52

Pierwiastki metaliczne i ich związki z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

metakrylan cynku

13189-00-9

26

Cynk i jego związki (jako Zn)

19

Cynk

3-(trimetoksysililo)-1-propanamina

13822-56-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

6

Aminy i ich pochodne

fosforan metakrylanu glikolu etylenowego

24599-21-1

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

monohydrat kwasu cytrynowego

5949-29-1

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

N,N-dimetyloakrylamid

2680-03-7

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

6

Aminy i ich pochodne

2-fenyloetanol

60-12-8

74

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

linalol

78-70-6

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

octan benzylu

205-399-7

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

3,7-dimetylooktan-3-ol

78-69-3

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

2,6-dimetylo-7-okten-2-ol

18479-58-8

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

octan linalilu

115-95-7

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

cytral

5392-40-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

octan o-tert-butylocykloheksylu

88-41-5

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

kamfora

76-22-2

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

29

Ketony i ich pochodne

2-metyloizotiazol-3(2H)-on

2682-20-4

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

39

Organiczne pochodne związków siarki

1-etylo-2-pirolidon

2687-91-4

47

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

66

Związki heterocykliczne