Najczęściej zadawane pytania

Lista pytań w kategorii: Rejestracja w Krajowej bazie

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Kto powinien sporządzić i wprowadzić raport do Krajowej bazy?

  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.) obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji). Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została zaczerpnięta z art. 3 ust 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) zgodnie, z którym podmiotem korzystającym ze środowiska są:

  • a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o systemie zarządzania emisjami  osoba  fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, sporządza i wprowadza raport jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak zarejestrować podmiot w Krajowej bazie?

  Rejestracji w Krajowej bazie można dokonać wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register elektronicznego formularza rejestracyjnego i  wygenerowanego na podstawie danych w nim zawartych, formularza rejestracyjnego w formacie PDF.

  Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu,
  • dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących formularz,
  • dane osób, które otrzymają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie,
  • dane osoby wypełniającej formularz.

  Formularz składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

  Formularz rejestracyjny w postaci papierowej należy przesłać na adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rejestracyjnego przez Krajowy ośrodek osoby wskazane w tym formularzu jako użytkownicy Krajowej bazy otrzymają drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do danych podmiotu Krajowej bazie.

  Szczegółowe informacje dot. procesu rejestracji podmiotu w Krajowej bazie znajdują się w zakładce „Instrukcje/poradniki” na stronie internetowej: https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy można zarejestrować wielokrotnie ten sam podmiot w Krajowej bazie (osobno dla każdego miejsca korzystania ze środowiska np. odrębnie dla każdego zakładu)?

  Nie. Podmiot, który jest już zarejestrowany w Krajowej bazie nie może ponownie wypełnić  „Formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie” dla nowego miejsca korzystania ze środowiska. Nowe miejsca korzystania ze środowiska (np. zakład) mogą dodać użytkownicy (osoby mające dostęp do danych tego podmiotu) po zalogowaniu się do systemu Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób podmiot zarejestrowany w Krajowej Bazie może dodać nowe miejsce korzystania ze środowiska (np. zakład)?

  Nowe miejsce korzystania ze środowiska mogą dodać użytkownicy logując się do systemu Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu a następnie wybierając zakładkę „Miejsca korzystania ze środowiska” i opcję ”dodaj nowe”.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak zaktualizować dane podmiotu zarejestrowanego w Krajowej bazie?

  W zależności od rodzaju danych, aktualizacja danych może wymagać złożenia formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie. Aktualizacji danych poprzez złożenie tego formularza wymaga zmiana danych takich jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu;
  • forma prawna podmiotu;
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu;
  • numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – o ile zostały nadane
  • PESEL;
  • dane użytkowników Krajowej bazy mających dostęp do danych podmiotu.

  Elektroniczny formularz aktualizacyjny dostępny jest na stronie Krajowej bazy www.krajowabaza.kobize.pl, w zakładce „Wnioski dla podmiotu” po zalogowaniu użytkownika. Po wybraniu opcji nowego formularza aktualizacji danych wyświetlony zostaje elektroniczny formularz aktualizacyjny wypełniony danymi podmiotu i użytkowników mających dostęp do jego danych, które zostały wprowadzone we wcześniejszych formularzach składanych do Krajowej bazy. W zależności od tego, które dane podmiotu uległy zmianie, należy odpowiednio dokonać zmian w tych polach, wprowadzając aktualne informacje i wysłać elektroniczny formularz.

  Po przesłaniu elektronicznego formularza aktualizacji danych w Krajowej bazie, należy pobrać formularz w formacie PDF, wydrukować i przesłać na adres Krajowego ośrodka na adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Formularz aktualizacyjny składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz aktualizacyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

  Aktualizacji danych takich jak numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej dokonuje się bezpośrednio w systemie Krajowej bazy, bez konieczności złożenia formularza aktualizacyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie w przypadku, gdy dotychczasowi użytkownicy przestali być pracownikami podmiotu?

  W przypadku, gdy podmiot zarejestrowany w Krajowej bazie, który utracił dostęp do danych i nie może uzyskać poprzez opcję „Przypomnij hasło” dostępu do swoich danych w  systemie Krajowej bazy powinien, w celu uzyskania tego dostępu, wypełnić i złożyć do Krajowego ośrodka formularz uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie. Formularz ten dostępny jest na stronie Krajowej bazy www.krajowabaza.kobize.pl zakładce „Wnioski”. Formularz w postaci papierowej należy przesłać adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Formularz uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz uzyskania dostępu w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jakim przypadku należy dołączyć załączniki do formularzy składanych do Krajowej bazy?

  W przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo rejestrze REGON do formularzy składanych do Krajowej Bazy dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z informacji zawartych w KRS, CEIDG – z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tej jednostki organizacyjnej do formularzy składanych do Krajowej bazy dołącza się pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa uwierzytelniony na zasadach określonych w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy formularz składany elektronicznie do Krajowej bazy należy przesyłać w formie papierowej?

  Jeżeli formularz został złożony w postaci elektronicznej i opatrzony przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się go w postaci papierowej.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy użytkownik Krajowej bazy może mieć dostęp tylko do części miejsc korzystania ze środowiska (np. niektórych zakładów) należących do jednego podmiotu?

  Nie. Użytkownik Krajowej bazy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ma dostęp do wszystkich informacji i danych każdego miejsca korzystania ze środowiska w obrębie danego podmiotu. Jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich jego zakładów powinien złożyć formularz aktualizacyjny, poprzez który usunie tego użytkownika.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Kto jest uprawniony do reprezentowania podmiotu?

  Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu należy wskazać:

  • wspólników lub członków zarządu uprawnionych do reprezentacji zgodnie z aktualnym sposobem reprezentacji określonym w KRS albo (w przypadku, gdy stan wynikający z KRS jest nieaktualny) wynikającym z umowy spółki lub innego wewnętrznego aktu spółki – w przypadku spółek prawa handlowego,
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę fizyczną, zgodnie z danymi ujętymi w ewidencji działalność gospodarczej,
  • wspólników spółki – w przypadku spółek cywilnych,
  • w przypadku innych podmiotów – osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgodnie z zasadami wynikającymi z aktu potwierdzającego powstanie lub podjęcie działalności przez podmiot.

  Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu mogą też zostać wskazane inne osoby właściwie umocowane (pełnomocnicy). W takim przypadku należy do formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego podmiotu. Należy załączyć pełen ciąg dokumentów wykazujących umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa, chyba że umocowanie to wynika z aktualnych danych w KRS.

   

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak wygląda procedura składania formularzy do Krajowej bazy w postaci elektronicznej opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

  Aby złożyć formularz rejestracji podmiotu w Krajowej bazie za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę  platformy ePUAP dostępną pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portala a następnie:

  • Wybrać opcję „Najnowsze usługi”, a następnie z listy „Najczęściej załatwiane sprawy” wybrać   „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
  • Po wybraniu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy kliknąć w opcję „Załatw sprawę” i zalogować się do zaufanego profilu ePUAP.
  • W polu „ustaw/zmień adresata” należy wpisać „Instytut Ochrony Środowiska – PIB”.
  • Jako rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”, uzupełnić wymagane pola (tytuł pisma, treść wiadomości) i jako załącznik wstawić formularz PDF rejestracji podmiotu w Krajowej bazie.

  Tak przygotowaną wiadomość wraz z załącznikiem należy przed wysłaniem podpisać profilem zaufanym bądź też certyfikatem kwalifikowanym przez wszystkie wskazane w formularzu osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku korespondencji drogą tradycyjną. Podpis odnosi się do całej treści wiadomości wraz z załączonym do niej plikiem PDF zawierającym formularz rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, co powinno zostać odzwierciedlone w treści pisma przewodniego poprzez zamieszczenie informacji o załączonym wniosku.

  Więcej informacji znaleźć można na stronie platformy ePUAP pod poniżej podanym adresem strony internetowej, gdzie można zapoznać się z poradnikiem „ePUAP - Jak załatwić sprawę?”: https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/9d3db37f-0537-4906-89fa-8d36a72626cf/Instrukcja+u%C5%BCytkownika+-Za%C5%82atwianie+sprawy_v.2.pdf?MOD=AJPERES

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jaką formę prawną wybrać podczas wypełniania formularzy (np. rejestracyjnego, aktualizacyjnego) do Krajowej bazy?

  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa lub rybactwa śródlądowego.

   Forma prawna określona w lit. a) dotyczy osób fizycznych prowadzących tzw. „działalność rolniczą” zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli.

   Przykłady działalności:

   • hodowla i chów zwierząt;
   • sadownictwo, warzywnictwo, szkółkarstwo;
   • produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego;
   • rybactwo, leśnictwo;
   • produkcja materiału siewnego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.

  2. Osoba fizyczna - przedsiębiorca osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą inną niż wskazana w „a”.

   Forma prawna określona w lit. b) dotyczy osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą – przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.). Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących tzw. „działalność rolniczą”, o których mowa w lit. a.

   Podmioty działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Urzędzie Gminy/Miasta.

   Przykłady działalności gospodarczej:

   • działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa;
   • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż;
   • działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  3. Osoba fizyczna inna niż w „a” i „b”.

   Forma prawna określona w lit. c) dotyczy osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w lit. a i b, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  4. Spółka cywilna

   Forma prawna określona w lit. d) dotyczy spółek cywilnych prowadzących działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym.

  5. Spółka prawa handlowego będąca przedsiębiorcą.

   Forma prawna określona w lit. e) dotyczy spółek handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.).

   Rozróżnia się osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego:

   Spółki prawa handlowego są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w Rejestrze Przedsiębiorców).

  6. Przedsiębiorca zagraniczny

   Forma prawna określona w lit. f) dotyczy przedsiębiorców zagranicznych, o których  mowa w art. 5 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem obywateli polskich wykonujących działalność gospodarczą za granicą, tj. osób zagranicznych:

   • osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego,
   • osób prawnych z siedzibą za granicą,
   • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi posiadających zdolność prawną, z siedzibą za granicą wykonujących działalność gospodarczą za granicą.

   Przedsiębiorcy zagraniczny mający oddział z siedzibą na terytorium RP posiadają wpis oddziału do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

  7. Inna niż spółka prawa handlowego jednostka organizacyjna będąca przedsiębiorcą

   Forma prawna określona w lit. g) odnosi się do tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w innej formie prawnej niż spółki prawa handlowego. Są to podmioty posiadające NIP, REGON, KRS, ale niebędące spółkami prawa handlowego wymienionymi w lit. e).

   Przykłady działalności:

   • szkoły i przedszkola niepubliczne,
   • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • stowarzyszenia - jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,
   • fundacje - jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,
   • spółdzielnie (mleczarskie, rolnicze),
   • jednostki ochotniczej straży pożarnej,
   • instytuty badawcze.

  8. Jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą

   Forma prawna określona w lit. h) odnosi się do podmiotów:

   • nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (jednostki budżetowe, zakłady publiczne),
   • posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ale figurujące w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zoz.

   Przykłady działalności:

   • szkoły i przedszkola publiczne,
   • jednostki państwowej straży pożarnej,
   • jednostki budżetowe,
   • jednostki utrzymania dróg/zarządy dróg i komunikacji,
   • jednostki wojskowe,
   • jednostki policji,
   • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • stowarzyszenia zwykłe,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • organizacje kościelne,
   • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa),
   • domy pomocy społecznej,
   • organy władzy, administracji rządowej,
   • sądy i trybunały.

Lista pytań w kategorii: Wypełnianie raportów w Krajowej bazie

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jakim terminie należy złożyć raport roczny do Krajowej bazy?

  Raport należy złożyć do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Na potrzeby sieci ciepłowniczej – jaką wielkość należy wpisać w tym polu wprowadzając dane dotyczące produkcji ciepła z instalacji spalania paliw?

  WPROWADZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI CIEPŁA – produkcja ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej

  Art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) daje możliwość skorzystania z derogacji dla instalacji produkujących ciepło, skutkującej zwolnieniem do dnia 31 grudnia 2022 r. z przestrzegania zaostrzonych standardów emisyjnych, w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • całkowita nominalna moc obiektu energetycznego spalania (komina) dostarczona w paliwie nie przekracza 200 MWt
  • obiektowi udzielono pierwszego pozwolenia na budowę przed dniem 27 listopada 2002 r. lub operator tego obiektu złożył kompletny wniosek o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem że obiekt oddano do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.
  • co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w obiekcie (średnia krocząca z pięciu lat) dostarczane jest w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej.

  W tym okresie dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r. są utrzymane co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r. Przepis ten jest efektem transpozycji art. 35 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej dalej Dyrektywą.

  W raporcie do Krajowej bazy za 2011 rok operatorzy instalacji, na terenie których takie obiekty się znajdują, powinni wypełnić w formularzu dotyczącym produkcji ciepła dodatkowe pole - Na potrzeby sieci ciepłowniczej. Dyrektywa nie precyzuje pojęcia publiczna sieć ciepłownicza i pojęcie to nie jest również używane w prawodawstwie polskim (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wspomina jedynie o sieci ciepłowniczej przy okazji definiowania pojęcia przesyłania). W związku z powyższym, na przeprowadzonych w siedzibie KOBiZE szkoleniach z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy, wspólnie z przedstawicielami (uczestnikami szkolenia) zainteresowanych branż (podsektory ciepłowni zawodowych, elektrociepłowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych z sektora energetycznego) ustalono, iż w pole to należy wpisać całkowitą ilość ciepła netto wyprodukowanego w tego typu obiektach energetycznego spalania (kominach), która "wychodzi" poza teren zakładu, za wyjątkiem tego ciepła, które dostarczane jest do innych zakładów mających bezpośrednie połączenie (oddzielna rura ciepłownicza, do której nie mogą być podłączeni inni odbiorcy ciepła) z instalacją produkującą ciepło. W przypadku, gdy produkowane ciepło sprzedawane jest do pośrednika w obrocie ciepłem (np. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), to również i to ciepło należy traktować jako ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej.


  Rys. 1 Schemat sieci ciepłowniczej obrazujący pojęcie publicznej sieci ciepłowniczej.

  Schemat sieci ciepłowniczej obrazujący pojęcie publicznej sieci ciepłowniczej

  Objaśnienia do rys. 1:
  Z - zakład, na terenie którego znajduje się obiekt energetycznego spalania o mocy większej lub równej 50 MWt i mniejszej lub równej 200 MWt;
  ISP - instalacja spalania paliw (ciepłownia, elektrociepłownia) znajdująca się na terenie zakładu Z, w której strukturze technologicznej znajduje się obiekt energetycznego spalania o mocy większej lub równej 50 MWt i mniejszej lub równej 200 MWt;
  ADM - budynek administracyjny znajdujący się na terenie zakładu Z;
  DM - dom mieszkalny, do którego dostarczane jest ciepło publiczną siecią ciepłowniczą.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy raport wprowadzony do Krajowej bazy należy przesłać w formie papierowej?

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) określa, że raport do Krajowej bazy jest wprowadzany poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu.

  Wprowadzonych do Krajowej bazy raportów nie należy przesyłać w formie papierowej do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak określić, na potrzeby sporządzenia raportu do Krajowej bazy, rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze spalania różnych rodzajów paliw w stacjonarnych urządzeniach technicznych o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, wchodzących w skład instalacji spalania paliw (kotły ciepłownicze, agregaty prądotwórcze)?

  W celu ułatwienia podmiotom wprowadzania do Krajowej bazy danych o wielkościach emisji z instalacji spalania paliw, na stronie internetowej Krajowej bazy zamieszczone zostało opracowanie IOŚ-PIB KOBiZE pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”. W materiale tym przedstawiono wskaźniki dla podstawowych rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesu spalania paliw w źródłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, jakie ujęte są w załączniku do ustawy o systemie zarządzania emisjami (w wykazie gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania emisjami).

  Uwzględniono następujące rodzaje paliw: węgiel kamienny, koks, drewno, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, olej napędowy, gaz ziemny, gaz płynny propan i gaz płynny propan – butan (LPG).

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak wypełnić raport w przypadku eksploatacji jedynie kotła/agregatu prądotwórczego o mocy do 5 MW?

  W przypadku, gdy na terenie zakładu eksploatowane są:

  • kotły lub inne urządzenia stacjonarne o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW wytwarzające ciepło na potrzeby własne zakładu (np. ogrzewanie budynków biurowych, hal produkcyjnych, ciepła woda użytkowa),
  • kotły lub inne urządzenia stacjonarne o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW wytwarzające ciepło lub energię elektryczną na potrzeby technologiczne zakładu,
  • biogazownie o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW spalające gaz składowiskowy, produkujące energię elektryczną lub ciepło na potrzeby własne zakładu lub dla odbiorców zewnętrznych,

  taką instalację należy scharakteryzować w raporcie do Krajowej bazy jako instalację spalania paliw w sektorze energetycznym. Należy przygotować informacje dotyczące m.in. mocy znamionowej danego źródła, ilości zużytego paliwa (węgla, gazu itp.) w danym roku i wprowadzając dane skorzystać z materiału pomocniczego dostępnego na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki” „Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej), w raporcie do Krajowej bazy za lata 2011 – 2014”.

  Określając emisję można posłużyć się wskaźnikami dostępnymi na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki” w opracowaniu „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”.

Lista pytań w kategorii: Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie są podstawowe zmiany w zakresie rejestracji w Krajowej bazie wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)?

  Podstawowe zmiany w zakresie rejestracji:

  • Formularz rejestracyjny składany jest dla podmiotu korzystającego ze środowiska, a nie dla poszczególnych jego zakładów.

  Informacje dotyczące poszczególnych zakładów danego podmiotu użytkownik wprowadza po zalogowaniu się do Krajowej bazy, jako kolejne (odrębne) miejsca korzystania ze środowiska.

  • Formularz rejestracyjny składa się:
   • w postaci elektronicznej przez stronę internetową www://krajowabaza.kobize.pl w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym oraz w postaci papierowej. Formularz w składany w postaci papierowej wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
   • jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.
  • W formularzu rejestracyjnym danego podmiotu może zostać wskazanych do 10 użytkowników, którzy uzyskają dostęp do danych podmiotu.
  • W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Rejestrze REGON nie dołącza się dokumentów potwierdzających wpisy do tych rejestrów.

  Jedynie w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo w rejestrze REGON do formularza dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie zmiany dla podmiotów już zarejestrowanych w Krajowej bazie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)?

  • Pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) podmiot korzystający ze środowiska posiadał elektroniczne konta tworzone dla poszczególnych zakładów podmiotu. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, dane podmiotu zgromadzone są pod jednym dostępem w Krajowej bazie, a dane zakładów są ujęte pod danymi podmiotu jako dane „miejsc korzystania ze środowiska”.
  • Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia osoby, które w dniu poprzedzającym dzień jego wejścia w życie posiadały dostęp do elektronicznego konta w Krajowej bazie, od dnia 23.11.2016 r. stały się automatycznie użytkownikami Krajowej bazy. Identyfikatory (loginy) i hasła dostępu nadane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
  • Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia użytkownicy Krajowej bazy, w tym osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie, po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie uzyskali dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie.

  PRZYKŁAD Podmiot korzystający ze środowiska posiada dwa zakłady i pod rządami poprzedniego rozporządzenia posiadał dwa elektroniczne konta dla zakładu w Krajowej bazie. Podmiot pod rządami poprzedniego rozporządzenia ustanowił dwie osoby posiadające dostęp do elektronicznych kont dla zakładów – przy czym każda z tych osób miała dostęp do danych tylko jednego zakładu. Na gruncie nowego rozporządzenia z dnia 14 listopada 2016 r. podmiot nie będzie posiadał dwóch odrębnych kont dla zakładów, a dane podmiotu będą zgromadzone w jednym miejscu. Dane zakładów są ujęte jako miejsca korzystania ze środowiska podmiotu. Po upływie 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia obydwaj użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych podmiotu, w tym danych wszystkich zakładów danego podmiotu.

  W związku z powyższym, jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich informacji danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie, należy dokonać usunięcia lub zmiany użytkownika Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. trzeba dokonywać zmian w zakresie użytkowników Krajowej bazy (osób wskazanych do sprawozdawczości)?

  Nie, jeżeli podmiot nie chce wprowadzać żadnych zmian w zakresie użytkowników Krajowej bazy, to nie musi wykonywać żadnej czynności. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z ww. rozporządzeniem dotychczasowe osoby wskazane do sprawozdawczości (tj. osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie) uzyskają dostęp do danych i informacji wszystkich zakładów danego podmiotu.