Najczęściej zadawane pytania

Lista pytań w kategorii: Rejestracja w Krajowej bazie

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak zarejestrować podmiot w Krajowej bazie?

  Rejestracji w Krajowej bazie można dokonać wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register elektronicznego formularza rejestracyjnego i  wygenerowanego na podstawie danych w nim zawartych, formularza rejestracyjnego w formacie PDF.

  Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu,
  • dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących formularz,
  • dane osób, które otrzymają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie,
  • dane osoby wypełniającej formularz.

  Formularz składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

  Formularz rejestracyjny w postaci papierowej należy przesłać na adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rejestracyjnego przez Krajowy ośrodek osoby wskazane w tym formularzu jako użytkownicy Krajowej bazy otrzymają drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do danych podmiotu Krajowej bazie.

  Szczegółowe informacje dot. procesu rejestracji podmiotu w Krajowej bazie znajdują się w zakładce „Instrukcje/poradniki” na stronie internetowej: https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jaką formę prawną wybrać podczas wypełniania formularzy (np. rejestracyjnego, aktualizacyjnego) do Krajowej bazy?

  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa lub rybactwa śródlądowego.

   Forma prawna określona w lit. a) dotyczy osób fizycznych prowadzących tzw. „działalność rolniczą” zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli.

   Przykłady działalności:

   • hodowla i chów zwierząt;
   • sadownictwo, warzywnictwo, szkółkarstwo;
   • produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego;
   • rybactwo, leśnictwo;
   • produkcja materiału siewnego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.

  2. Osoba fizyczna - przedsiębiorca osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą inną niż wskazana w „a”.

   Forma prawna określona w lit. b) dotyczy osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą – przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.). Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących tzw. „działalność rolniczą”, o których mowa w lit. a.

   Podmioty działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Urzędzie Gminy/Miasta.

   Przykłady działalności gospodarczej:

   • działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa;
   • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż;
   • działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  3. Osoba fizyczna inna niż w „a” i „b”.

   Forma prawna określona w lit. c) dotyczy osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w lit. a i b, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  4. Spółka cywilna

   Forma prawna określona w lit. d) dotyczy spółek cywilnych prowadzących działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym.

  5. Spółka prawa handlowego będąca przedsiębiorcą.

   Forma prawna określona w lit. e) dotyczy spółek handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.).

   Rozróżnia się osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego:

   Spółki prawa handlowego są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w Rejestrze Przedsiębiorców).

  6. Przedsiębiorca zagraniczny

   Forma prawna określona w lit. f) dotyczy przedsiębiorców zagranicznych, o których  mowa w art. 5 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem obywateli polskich wykonujących działalność gospodarczą za granicą, tj. osób zagranicznych:

   • osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego,
   • osób prawnych z siedzibą za granicą,
   • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi posiadających zdolność prawną, z siedzibą za granicą wykonujących działalność gospodarczą za granicą.

   Przedsiębiorcy zagraniczny mający oddział z siedzibą na terytorium RP posiadają wpis oddziału do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

  7. Inna niż spółka prawa handlowego jednostka organizacyjna będąca przedsiębiorcą

   Forma prawna określona w lit. g) odnosi się do tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w innej formie prawnej niż spółki prawa handlowego. Są to podmioty posiadające NIP, REGON, KRS, ale niebędące spółkami prawa handlowego wymienionymi w lit. e).

   Przykłady działalności:

   • szkoły i przedszkola niepubliczne,
   • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • stowarzyszenia - jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,
   • fundacje - jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,
   • spółdzielnie (mleczarskie, rolnicze),
   • jednostki ochotniczej straży pożarnej,
   • instytuty badawcze.

  8. Jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą

   Forma prawna określona w lit. h) odnosi się do podmiotów:

   • nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (jednostki budżetowe, zakłady publiczne),
   • posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ale figurujące w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zoz.

   Przykłady działalności:

   • szkoły i przedszkola publiczne,
   • jednostki państwowej straży pożarnej,
   • jednostki budżetowe,
   • jednostki utrzymania dróg/zarządy dróg i komunikacji,
   • jednostki wojskowe,
   • jednostki policji,
   • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   • stowarzyszenia zwykłe,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • organizacje kościelne,
   • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa),
   • domy pomocy społecznej,
   • organy władzy, administracji rządowej,
   • sądy i trybunały.
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Kto jest uprawniony do reprezentowania podmiotu?

  Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu należy wskazać:

  • wspólników lub członków zarządu uprawnionych do reprezentacji zgodnie z aktualnym sposobem reprezentacji określonym w KRS albo (w przypadku, gdy stan wynikający z KRS jest nieaktualny) wynikającym z umowy spółki lub innego wewnętrznego aktu spółki – w przypadku spółek prawa handlowego,
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – tę osobę fizyczną, zgodnie z danymi ujętymi w ewidencji działalność gospodarczej,
  • wspólników spółki – w przypadku spółek cywilnych,
  • w przypadku innych podmiotów – osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgodnie z zasadami wynikającymi z aktu potwierdzającego powstanie lub podjęcie działalności przez podmiot.

  Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu mogą też zostać wskazane inne osoby właściwie umocowane (pełnomocnicy). W takim przypadku należy do formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument będący podstawą do podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz określonego podmiotu. Należy załączyć pełen ciąg dokumentów wykazujących umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa, chyba że umocowanie to wynika z aktualnych danych w KRS.

   

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy muszę podawać numer PESEL w formularzu rejestracji/ aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie?

  Konieczność podawania PESEL wynika z § 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Odnosząc się do tego zagadnienia należy wyjaśnić, że pozyskiwanie numeru PESEL (a w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL - serii i numeru dowodu tożsamości) jest niezbędne ponieważ umożliwia jednoznaczną identyfikację użytkowników Krajowej bazy, którzy mogą posiadać dostęp do danych różnych podmiotów.  

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Kto ma podpisać formularze: rejestracji podmiotu, uzyskania dostępu do danych podmiotu, aktualizacji danych oraz zakończenia działalności podmiotu w systemie Krajowej bazy?

  Formularze w systemie Krajowej bazie powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zapisem sposobu reprezentacji widniejącym w KRS. Istotna jest również spójność z zapisem dotyczącym wymaganej liczby osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli zapis ten mówi, że reprezentacja podmiotu może być dwuosobowa, to formularz może zostać podpisany przez dwie osoby, mimo, że w formularzu w polu „Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu” zostały wpisane trzy nazwiska. Analogicznie, jeżeli z zapisu w KRS wynika możliwość reprezentowania podmiotu przez jedną osobę – to formularz ten może być podpisany przez jedną osobę.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jakim przypadku należy dołączyć załączniki do formularzy składanych do Krajowej bazy?

  W przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo rejestrze REGON do formularzy składanych do Krajowej Bazy dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

  W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z informacji zawartych w KRS, CEIDG – z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tej jednostki organizacyjnej do formularzy składanych do Krajowej bazy dołącza się pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa uwierzytelniony na zasadach określonych w art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Z czego wynika ograniczenie ustanowienia nie więcej niż 10 użytkowników przy rejestracji podmiotów w Krajowej bazie?

  Ograniczenie to wynika z § 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1877). 

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy muszę rejestrować podmiot w Krajowej bazie jeśli prowadzę działalność gospodarczą i posiadam tylko jeden samochód zarejestrowany na firmę?

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, z późn. zm. – dalej: ustawą o systemie zarządzania emisjami) w art. 7 ust. 1 nakłada na podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–10 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

  Przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami obowiązek sporządzenia raportu i jego wprowadzenia do Krajowej Bazy wiążą z podmiotem korzystającym ze środowiska. Korzystaniem ze środowiska jest wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz korzystanie z wód.  Eksploatowanie środków transportu jest przejawem korzystania ze środowiska, ponieważ generuje emisję zanieczyszczeń poprzez m.in. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

  Przez podmiot korzystający ze środowiska rozumie się (zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), w zw. z art. 3 pkt 20 ustawy o systemie zarządzania emisjami):

  1. a)   przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  2. b)   jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  3. c)   osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  Ustawa o systemie zarządzania emisjami przyjmuje, że zakres raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Obecnie obowiązującym rozporządzeniem jest rozporządzenie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1877). Zgodnie z punktem 3 załącznika do tego rozporządzenia, zakres raportu w części dotyczącej urządzeń, których eksploatacja powoduje emisje obejmuje – rodzaj urządzenia oraz rodzaje i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza w wyniku jego eksploatacji albo rodzaj silnika stosowanego w urządzeniu oraz rodzaj i ilość spalonego w nim paliwa.

  Do urządzeń, zgodnie z art. 3 pkt 42 ustawy - Prawo ochrony środowiska, zaliczane są środki transportu.

  Zatem obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu dotyczy również podmiotów korzystających ze środowiska (w tym przedsiębiorców), które dokonują eksploatacji wyłącznie środków transportu.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Co zrobić w przypadku błędnego wypełnienia formularzy elektronicznych: rejestracji podmiotu, uzyskania dostępu do danych podmiotu, aktualizacji danych oraz zakończenia działalności podmiotu w systemie Krajowej bazy?

  Należy ponownie wypełnić właściwy formularz dostępny na stronie internetowej, wprowadzić prawidłowe dane, a następnie złożyć go do KOBiZE zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy można zarejestrować wielokrotnie ten sam podmiot w Krajowej bazie (osobno dla każdego miejsca korzystania ze środowiska np. odrębnie dla każdego zakładu)?

  Nie. Podmiot, który jest już zarejestrowany w Krajowej bazie nie może ponownie wypełnić  „Formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie” dla nowego miejsca korzystania ze środowiska. Nowe miejsca korzystania ze środowiska (np. zakład) mogą dodać użytkownicy (osoby mające dostęp do danych tego podmiotu) po zalogowaniu się do systemu Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób podmiot zarejestrowany w Krajowej Bazie może dodać nowe miejsce korzystania ze środowiska (np. zakład)?

  Nowe miejsce korzystania ze środowiska mogą dodać użytkownicy logując się do systemu Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu a następnie wybierając zakładkę „Miejsca korzystania ze środowiska” i opcję ”dodaj nowe”.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak zaktualizować dane podmiotu zarejestrowanego w Krajowej bazie?

  W zależności od rodzaju danych, aktualizacja danych może wymagać złożenia formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie. Aktualizacji danych poprzez złożenie tego formularza wymaga zmiana danych takich jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu;
  • forma prawna podmiotu;
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu;
  • numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – o ile zostały nadane
  • PESEL;
  • dane użytkowników Krajowej bazy mających dostęp do danych podmiotu.

  Elektroniczny formularz aktualizacyjny dostępny jest na stronie Krajowej bazy www.krajowabaza.kobize.pl, w zakładce „Wnioski dla podmiotu” po zalogowaniu użytkownika. Po wybraniu opcji nowego formularza aktualizacji danych wyświetlony zostaje elektroniczny formularz aktualizacyjny wypełniony danymi podmiotu i użytkowników mających dostęp do jego danych, które zostały wprowadzone we wcześniejszych formularzach składanych do Krajowej bazy. W zależności od tego, które dane podmiotu uległy zmianie, należy odpowiednio dokonać zmian w tych polach, wprowadzając aktualne informacje i wysłać elektroniczny formularz.

  Po przesłaniu elektronicznego formularza aktualizacji danych w Krajowej bazie, należy pobrać formularz w formacie PDF, wydrukować i przesłać na adres Krajowego ośrodka na adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Formularz aktualizacyjny składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz aktualizacyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

  Aktualizacji danych takich jak numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej dokonuje się bezpośrednio w systemie Krajowej bazy, bez konieczności złożenia formularza aktualizacyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Gdzie znajduje się zakładka „Wnioski dla podmiotu” i formularz aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie?

  Zakładka „Wnioski dla podmiotu” dostępna jest po zalogowaniu użytkownika do systemu Krajowej bazy i wybraniu danego podmiotu z listy podmiotów poprzez naciśnięcie przycisku „wybierz”. Formularz aktualizacji danych podmiotu dostępny jest w zakładce „Wnioski dla podmiotu”. Poniżej zostały zamieszczone rysunki z zaznaczonymi przyciskami/zakładkami, które należy wybrać.

  Rys. 1. Wybranie podmiotu po zalogowaniu użytkownika do Krajowej bazy.
  Wybranie podmiotu po zalogowaniu użytkownika do Krajowej bazy

   

  Rys. 2. Zakładka „Wnioski dla podmiotu”.
  Zakładka „Wnioski dla podmiotu”

   

  Rys. 3. Lokalizacja formularza aktualizacji danych podmiotu w zakładce „Wnioski dla podmiotu”.
  Lokalizacja formularza aktualizacji danych podmiotu w zakładce „Wnioski dla podmiotu”

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie w przypadku, gdy dotychczasowi użytkownicy przestali być pracownikami podmiotu?

  W przypadku, gdy podmiot zarejestrowany w Krajowej bazie, który utracił dostęp do danych i nie może uzyskać poprzez opcję „Przypomnij hasło” dostępu do swoich danych w  systemie Krajowej bazy powinien, w celu uzyskania tego dostępu, wypełnić i złożyć do Krajowego ośrodka formularz uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie. Formularz ten dostępny jest na stronie Krajowej bazy www.krajowabaza.kobize.pl zakładce „Wnioski”. Formularz w postaci papierowej należy przesłać adres:

  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa
  z dopiskiem Krajowa baza

  Formularz uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz uzyskania dostępu w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy użytkownik Krajowej bazy może mieć dostęp tylko do części miejsc korzystania ze środowiska (np. niektórych zakładów) należących do jednego podmiotu?

  Nie. Użytkownik Krajowej bazy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ma dostęp do wszystkich informacji i danych każdego miejsca korzystania ze środowiska w obrębie danego podmiotu. Jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich jego zakładów powinien złożyć formularz aktualizacyjny, poprzez który usunie tego użytkownika.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak można usunąć z systemu Krajowej bazy użytkownika przypisanego do danego podmiotu?

  Zgodnie z § 3 ust. 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji takich zmian dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, który jest dostępny po zalogowaniu.

  Podmiot może również wystąpić z formularzem uzyskania dostępu do danych podmiotu i wskazać w nim nowego użytkownika Krajowej bazy. Wówczas dotychczasowy użytkownik utraci dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy formularz składany elektronicznie do Krajowej bazy należy przesyłać w formie papierowej?

  Jeżeli formularz został złożony w postaci elektronicznej i opatrzony przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się go w postaci papierowej.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak wygląda procedura składania formularzy do Krajowej bazy w postaci elektronicznej opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

  W celu złożenia formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę platformy ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portala a następnie:

  • Z katalogu spraw należy wybrać sprawę: „Sprawy obywatelskie” i z zakładki „Najczęściej załatwiane sprawy” wybrać  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór”.
  • Po wybraniu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór” należy kliknąć w opcję „Załatw sprawę” i zalogować się do zaufanego profilu na platformie ePUAP.
  • W polu „ustaw/zmień adresata” należy wpisać „Instytut Ochrony Środowiska – PIB”.
  • Jako rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”, uzupełnić wymagane pola (tytuł pisma, treść wiadomości) i jako załącznik wstawić formularz PDF rejestracji podmiotu w Krajowej bazie.

  Tak przygotowaną wiadomość wraz z załącznikiem należy przed wysłaniem podpisać profilem zaufanym bądź też certyfikatem kwalifikowanym przez wszystkie wskazane w formularzu osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku korespondencji drogą tradycyjną. Podpis odnosi się do całej treści wiadomości wraz z załączonym do niej plikiem PDF zawierającym formularz rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, co powinno zostać odzwierciedlone w treści pisma przewodniego poprzez zamieszczenie informacji o załączonym wniosku.

  Więcej informacji znajduje się na stronie platformy ePUAP pod poniżej podanym adresem strony internetowej, gdzie można zapoznać się z poradnikiem „ePUAP - Jak załatwić sprawę?”.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Co zrobić w przypadku, gdy nie działa hasło do logowania się albo nie pamiętam hasła?

  W przypadku, gdy wprowadzenie hasła nie skutkuje zalogowaniem się do systemu, należy jeszcze raz wpisać „z klawiatury” otrzymany login i hasło, bez kopiowania tych informacji, ponieważ podczas próby kopiowania bardzo często kopiowane są także tzw. białe znaki, czyli spacje i to może być powód problemu z zalogowaniem do Krajowej bazy.

  Jeśli użytkownik nie pamięta hasła powinien skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie www.krajowabaza.kobize.pl i wpisać adres e-mail, który znajdował się w formularzu rejestracji podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System wyśle na podany adres wiadomość z loginem i nowym hasłem. Od tego momentu należy logować się wyłącznie za pomocą loginu i nowego hasła.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Kto powinien sporządzić i wprowadzić raport do Krajowej bazy?

  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.) obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji). Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została zaczerpnięta z art. 3 ust 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) zgodnie, z którym podmiotem korzystającym ze środowiska są:

  • a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o systemie zarządzania emisjami  osoba  fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, sporządza i wprowadza raport jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy w przypadku eksploatacji instalacji?

  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy ciąży na podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. Jednak, gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację (art. 7 ust. 2).

  Zatem kiedy sporządzenie raportu związane jest np. z eksploatacją kotłowni, podmiotem który ma dokonać tych czynności jest prowadzący instalację.

  Prowadzącym instalację (zgodnie z art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska) jest podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

  Zgodnie z art. 3 pkt 41 ustawy - Prawo ochrony środowiska tytuł prawny to:

  • prawo własności – czyli prowadzącym instalację może być w pierwszej kolejności właściciel, jednak może się on z tej odpowiedzialności zwolnić, kiedy wykaże, że prowadzącym instalację (władającym na podstawie tytułu prawnego) jest inny podmiot,
  • użytkowanie wieczyste (uregulowane w kodeksie cywilnym),
  • trwały zarząd (rozumiany zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.),
  • ograniczone prawo rzeczowe (uregulowane w kodeksie cywilnym – dla władania instalacją znaczenie mogą mieć: użytkowanie, służebność, zastaw i hipoteka),
  • stosunek zobowiązaniowy – powstaje przede wszystkim na podstawie umowy między stronami (w tym wypadku jedną ze stron jest właściciel instalacji). Najbardziej typowymi umowami, które mogą mieć znaczenie dla przenoszenia obowiązków związanych z eksploatacją instalacji są najem, dzierżawa, leasing i użyczenie.

Lista pytań w kategorii: Wypełnianie raportów w Krajowej bazie

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jakim terminie należy złożyć raport roczny do Krajowej bazy?

  Raport należy złożyć do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Na potrzeby sieci ciepłowniczej – jaką wielkość należy wpisać w tym polu wprowadzając dane dotyczące produkcji ciepła z instalacji spalania paliw?

  WPROWADZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI CIEPŁA – produkcja ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej

  Art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) daje możliwość skorzystania z derogacji dla instalacji produkujących ciepło, skutkującej zwolnieniem do dnia 31 grudnia 2022 r. z przestrzegania zaostrzonych standardów emisyjnych, w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • całkowita nominalna moc obiektu energetycznego spalania (komina) dostarczona w paliwie nie przekracza 200 MWt
  • obiektowi udzielono pierwszego pozwolenia na budowę przed dniem 27 listopada 2002 r. lub operator tego obiektu złożył kompletny wniosek o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem że obiekt oddano do eksploatacji nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.
  • co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w obiekcie (średnia krocząca z pięciu lat) dostarczane jest w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej.

  W tym okresie dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu określone w pozwoleniu mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 r. są utrzymane co najmniej do dnia 31 grudnia 2022 r. Przepis ten jest efektem transpozycji art. 35 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej dalej Dyrektywą.

  W raporcie do Krajowej bazy za 2011 rok operatorzy instalacji, na terenie których takie obiekty się znajdują, powinni wypełnić w formularzu dotyczącym produkcji ciepła dodatkowe pole - Na potrzeby sieci ciepłowniczej. Dyrektywa nie precyzuje pojęcia publiczna sieć ciepłownicza i pojęcie to nie jest również używane w prawodawstwie polskim (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wspomina jedynie o sieci ciepłowniczej przy okazji definiowania pojęcia przesyłania). W związku z powyższym, na przeprowadzonych w siedzibie KOBiZE szkoleniach z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy, wspólnie z przedstawicielami (uczestnikami szkolenia) zainteresowanych branż (podsektory ciepłowni zawodowych, elektrociepłowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych z sektora energetycznego) ustalono, iż w pole to należy wpisać całkowitą ilość ciepła netto wyprodukowanego w tego typu obiektach energetycznego spalania (kominach), która "wychodzi" poza teren zakładu, za wyjątkiem tego ciepła, które dostarczane jest do innych zakładów mających bezpośrednie połączenie (oddzielna rura ciepłownicza, do której nie mogą być podłączeni inni odbiorcy ciepła) z instalacją produkującą ciepło. W przypadku, gdy produkowane ciepło sprzedawane jest do pośrednika w obrocie ciepłem (np. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej), to również i to ciepło należy traktować jako ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej.


  Rys. 1 Schemat sieci ciepłowniczej obrazujący pojęcie publicznej sieci ciepłowniczej.

  Schemat sieci ciepłowniczej obrazujący pojęcie publicznej sieci ciepłowniczej

  Objaśnienia do rys. 1:
  Z - zakład, na terenie którego znajduje się obiekt energetycznego spalania o mocy większej lub równej 50 MWt i mniejszej lub równej 200 MWt;
  ISP - instalacja spalania paliw (ciepłownia, elektrociepłownia) znajdująca się na terenie zakładu Z, w której strukturze technologicznej znajduje się obiekt energetycznego spalania o mocy większej lub równej 50 MWt i mniejszej lub równej 200 MWt;
  ADM - budynek administracyjny znajdujący się na terenie zakładu Z;
  DM - dom mieszkalny, do którego dostarczane jest ciepło publiczną siecią ciepłowniczą.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy raport wprowadzony do Krajowej bazy należy przesłać w formie papierowej?

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) określa, że raport do Krajowej bazy jest wprowadzany poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu.

  Wprowadzonych do Krajowej bazy raportów nie należy przesyłać w formie papierowej do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak określić, na potrzeby sporządzenia raportu do Krajowej bazy, rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze spalania różnych rodzajów paliw w stacjonarnych urządzeniach technicznych o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, wchodzących w skład instalacji spalania paliw (kotły ciepłownicze, agregaty prądotwórcze)?

  W celu ułatwienia podmiotom wprowadzania do Krajowej bazy danych o wielkościach emisji z instalacji spalania paliw, na stronie internetowej Krajowej bazy zamieszczone zostało opracowanie IOŚ-PIB KOBiZE pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”. W materiale tym przedstawiono wskaźniki dla podstawowych rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesu spalania paliw w źródłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, jakie ujęte są w załączniku do ustawy o systemie zarządzania emisjami (w wykazie gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania emisjami).

  Uwzględniono następujące rodzaje paliw: węgiel kamienny, koks, drewno, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, olej napędowy, gaz ziemny, gaz płynny propan i gaz płynny propan – butan (LPG).

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jak wypełnić raport w przypadku eksploatacji jedynie kotła/agregatu prądotwórczego o mocy do 5 MW?

  W przypadku, gdy na terenie zakładu eksploatowane są:

  • kotły lub inne urządzenia stacjonarne o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW wytwarzające ciepło na potrzeby własne zakładu (np. ogrzewanie budynków biurowych, hal produkcyjnych, ciepła woda użytkowa),
  • kotły lub inne urządzenia stacjonarne o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW wytwarzające ciepło lub energię elektryczną na potrzeby technologiczne zakładu,
  • biogazownie o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW spalające gaz składowiskowy, produkujące energię elektryczną lub ciepło na potrzeby własne zakładu lub dla odbiorców zewnętrznych,

  taką instalację należy scharakteryzować w raporcie do Krajowej bazy jako instalację spalania paliw w sektorze energetycznym. Należy przygotować informacje dotyczące m.in. mocy znamionowej danego źródła, ilości zużytego paliwa (węgla, gazu itp.) w danym roku i wprowadzając dane skorzystać z materiału pomocniczego dostępnego na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki” „Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej), w raporcie do Krajowej bazy za lata 2011 – 2014”.

  Określając emisję można posłużyć się wskaźnikami dostępnymi na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki” w opracowaniu „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Co to są Miejsca korzystania ze środowiska?

  Miejsca korzystania ze środowiska to tereny (lokalizacje), w których podmiot prowadził w danym roku sprawozdawczym działalność skutkującą emisją zanieczyszczeń do powietrza.

  Informacje o takich lokalizacjach wprowadza się w zakładce Miejsca korzystania ze środowiska. Nowe miejsce korzystania ze środowiska dodaje się poprzez kliknięcie przycisku +dodaj nowe miejsce.

  Nowe Miejsce korzystania ze środowiska

  Wypełniając wyświetlony formularz wprowadzania danych, wskazuje się rodzaj miejsca korzystania ze środowiska wybierając z listy odpowiednią pozycję:

  • eksploatacja instalacji

  albo

  • bez eksploatacji instalacji.

  Wskazanie rodzaju Miejsca korzystania ze środowiska

  Miejsce korzystania ze środowiska, w którym jest eksploatowana instalacja to miejsce, w którym podmiot posiada instalację, której eksploatacja może powodować emisję. Może to być np. zakład, który w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oznacza jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.

  Miejsce korzystania ze środowiska bez eksploatacji instalacji to miejsce, w którym podmiot nie posiada instalacji, ale prowadzi działalność skutkująca emisją zanieczyszczeń do powietrza – np. malowanie lub spawanie w terenie.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie części raportu należy wypełnić w raporcie do Krajowej bazy po zmianach wprowadzonych od 2016 roku?

  Począwszy od 2016 roku raport do Krajowej bazy składa się z trzech części:

  1. Sprawozdań dla miejsc korzystania ze środowiska (MKzŚ) – jeśli podmiot posiada aktywne miejsca korzystania ze środowiska (widać je na liście sprawozdań dla miejsc korzystania ze środowiska) – należy w raporcie wypełnić dla nich sprawozdania albo zaznaczyć informację o braku działalności powodującej emisję (w przypadku tych MKzŚ, w których nie była w danym roku sprawozdawczym prowadzona działalności powodująca emisje).
  2. Sprawozdania z eksploatacji urządzeńczęść raportu, w której należy wykazać eksploatowane urządzenia (urządzenia niestacjonarne, w tym środki transportu) albo zaznaczyć informację ”Urządzenia (w tym środki transportu) nie były przez podmiot eksploatowane”.
  3. Sprawozdania z przedsięwzięć inwestycyjnychczęść raportu, w której należy wykazać planowane lub realizowane w roku sprawozdawczym przedsięwzięcia inwestycyjne skutkujące zmianą emisji albo zaznaczyć informację „Podmiot nie planował/realizował przedsięwzięć inwestycyjnych” .
 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób wykazywać klimatyzację w raporcie do Krajowej bazy?

  To zależy od rodzaju klimatyzacji. Inaczej wykazuje się klimatyzację stacjonarną, zamontowaną np. w budynku, służącą chłodzeniu pomieszczeń (instalacja), a inaczej klimatyzację w samochodach lub innych pojazdach.

  Klimatyzacja stacjonarna, m.in. w budynkach.

  Klimatyzację stacjonarną wykazuję się jako instalację w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji.

  W celu prawidłowego dodania klimatyzacji należy w strukturze technologicznej w sprawozdaniu dla miejsca korzystania ze środowiska z eksploatacją instalacji dodać instalację i uzupełnić odpowiednio formularz:

  Formularz dodawania klimatyzacji

  W formularzu należy wprowadzić m.in. w niżej wymienione pola następujące informacje:

  Sektor: Działalność zaplecza technicznego,

  Rodzaj instalacji: Klimatyzacja,

  Oznaczenie: należy wpisać oznaczenie własne dla tej instalacji np. Klimatyzacja 1.

  W przypadku klimatyzacji wykazuje się emisję przypadkową, której łączna wielkość jest równa ilości uzupełnianego czynnika chłodniczego.

  W poniższej tabeli przedstawiono, jaki procent w poszczególnych czynnikach chłodniczych stanowią jego substancje składowe. Na tej podstawie oraz na podstawie ilości uzupełnionego czynnika – należy dokonać procentowych obliczeń emisji poszczególnych substancji składowych.

   

  Lp.

  Mieszanina

  składnik

  (poz. na liście USZE)

  zawartość [%]

  składnik

  (poz. na liście USZE)

  zawartość [%]

  składnik

  (poz. na liście USZE)

  zawartość [%]

  1

  R-401A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  13

  HCFCs

  (poz. 72)

  87

   

   

  2

  R-401B

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  11

  HCFCs

  (poz. 72)

  89

   

   

  3

  R-401C

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  15

  HCFCs

  (poz. 72)

  85

   

   

  4

  R-402A

  HFC-152

  (poz. 6.9)

  60

  HCFCs

  (poz. 72)

  38

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  2

  5

  R-402B

  HFC-152

  (poz. 6.9)

  38

  HCFCs

  (poz. 72)

  60

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  2

  6

  R-403A

  PFC-218

  (poz. 7.3)

  20

  HCFCs

  (poz. 72)

  75

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  5

  7

  R-403B

  PFC-218

  (poz. 7.3)

  39

  HCFCs

  (poz. 72)

  56

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  5

  8

  R-404A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  44

  HFC-143a

  (poz. 6.8)

  52

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  4

  9

  R-405A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  7

  PFC-318

  (poz. 7.4)

  42,5

  HCFCs

  (poz. 72)

  55,5

  10

  R-407A

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  20

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  40

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  40

  11

  R-407B

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  10

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  70

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  20

  12

  R-407C

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  23

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  25

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  52

  13

  R-407D

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  15

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  15

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  70

  14

  R-407E

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  25

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  15

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  60

  15

  R-407F

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  7

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  46

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  47

  16

  R-410A

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  50

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  50

   

   

  17

  R-410B

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  45

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  55

   

   

  18

  R-411A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  11

  HCFCs

  (poz. 72)

  87,5

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  1,5

  19

  R-411B

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  3

  HCFCs

  (poz. 72)

  94

  HC-1270

  (jako NMLZO poz. 47)

  3

  20

  R-411C

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  1,5

  HCFCs

  (poz. 72)

  95,5

  HC-1270

  (jako NMLZO poz. 47)

  3

  21

  R-412A

  PFC-218

  (poz. 7.3)

  5

  HCFCs

  (poz. 72)

  95

   

   

  22

  R-413A

  PFC-218

  (poz. 7.3)

  9

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  88

  HC-600a

  (jako NMLZO poz. 47)

  3

  23

  R-415A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  18

  HCFCs

  (poz. 72)

  82

   

   

  24

  R-415B

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  75

  HCFCs

  (poz. 72)

  25

   

   

  25

  R-416A

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  59

  HCFCs

  (poz. 72)

  39,5

  HC-600

  (jako NMLZO poz. 47)

  1,5

  26

  R-417A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  46,6

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  50

  HC-600

  (jako NMLZO poz. 47)

  3,4

  27

  R-418A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  2,5

  HCFCs

  (poz. 72)

  96

  HC-290

  (jako NMLZO poz. 47)

  1,5

  28

  R-419A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  77

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  19

  HE-170

  (jako NMLZO poz. 47)

  4

  29

  R-420A

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  88

  HCFCs

  (poz. 72)

  12

   

   

  30

  R-421A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  58

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  42

   

   

  31

  R-421B

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  85

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  15

   

   

  32

  R-422A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  85,1

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  11,5

  HC-600a

  (jako NMLZO poz. 47)

  3,4

  33

  R-422B

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  55

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  42

  HC-600a

  (jako NMLZO poz. 47)

  3

  34

  R-422C

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  82

  HFC-134a

  (poz. 6.6)

  15

  HC-600a

  (jako NMLZO poz. 47)

  3

  35

  R-500

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  26,2

  CFCs

  (poz. 22)

  73,8

   

   

  36

  R-503

  HFC-23

  (poz. 6.1)

  40,1

  CFCs

  (poz. 22)

  59,9

   

   

  37

  R-504

  HFC-32

  (poz. 6.2)

  48,2

  CFCs

  (poz. 22)

  51,8

   

   

  38

  R-507A

  HFC-125

  (poz. 6.4)

  50

  HFC-143a

  (poz. 6.8)

  50

   

   

  39

  R-508A

  HFC-23

  (poz. 6.1)

  39

  PFC-116

  (poz. 7.2)

  61

   

   

  40

  R-508B

  HFC-23

  (poz. 6.1)

  46

  PFC-116

  (poz. 7.2)

  54

   

   

  41

  R-509A

  PFC-218

  (poz. 7.3)

  56

  HCFCs

  (poz. 72)

  44

   

   

   

  Przykład:

  Uzupełniono 10 kg czynnika R- 401 A.

  Mieszanina

  składnik

  (poz. na liście USZE)

  zawartość [%]

  składnik

  (poz. na liście USZE)

  zawartość [%]

  R-401A

  HFC-152a

  (poz. 6.10)

  13

  HCFCs

  (poz. 72)

  87

  Oznacza to, że wyemitowano HFC-152a w wielkości 13% z 10 kg oraz HCFCs w wielkości 87% z 10 kg,
  czyli w emisjach przypadkowych należy wykazać: HFC-152a w ilości 1,3 kg oraz HCFCs w ilości 8,7 kg.

   

  Wybranie zakładki Emisja przypadkowa:

  Wybranie zakładki

   

  Przykładowe wypełnienie zakładki Emisja przypadkowa:

  Przykładowe wypełnienie zakładki

   

  Klimatyzacja w samochodach.

  Klimatyzację w samochodach należy wykazywać w zakładce Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń w zakładce Emisja z innych urządzeń.

  Emisje z klimatyzacji w samochodzie należy wykazywać analogicznie jak w przypadku klimatyzacji stacjonarnej (patrz wyżej), poprzez kliknięcie zielonego przycisku z napisem dodaj substancję.

  Emisje z klimatyzacji w samochodzie

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie W jaki sposób wprowadzić w raporcie do Krajowej bazy informacje dot. użytkowanych pojazdów?

  Od roku 2016 informacje dot. eksploatowanych pojazdów, należy wykazywać w zakładce Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń.

  Po zalogowaniu się do systemu Krajowej bazy, należy wybrać podmiot oraz rok sprawozdawczy. Następnie w kolumnie Akcja należy nacisnąć przycisk sporządź raport (Akcja -> sporządź raport):

  Przejście do sporządzenia raportu

  i w następnej kolejności należy wybrać zakładkę Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń:

  Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń

   

  W zakładce „Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń” widoczne są w menu po lewej stronie pozycje:

  • Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń;
  • Emisja z innych urządzeń

  oraz pole wyboru Urządzenia (w tym środki transportu) nie były przez podmiot eksploatowane, które zaznacza się w przypadku gdy podmiot nie eksploatował urządzeń, w tym środków transportu.

  Emisja z innych urządzeń

  W części  Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń należy sprawozdać zużycie paliw z urządzeń (w tym środków transportu), jakie eksploatowane są przez podmiot, w zależności od rodzaju silnika.

  W części Emisja z innych urządzeń należy wprowadzić informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych substancji z urządzeń innych niż te, które mogą zostać sprawozdane w części Spalanie paliw w silnikach spalinowych urządzeń.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie są rodzaje instalacji w systemie Krajowej bazy?

  W systemie Krajowej bazy rodzaje instalacji podzielono na sektory. Listę sektorów wraz z rodzajami instalacji przedstawiono poniżej w tabeli. Lista ta znajduje się również w poradnikach dotyczących sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy.

  Lp.

  Sektor

  Lp.

  Rodzaj instalacji

  1

  Sektor energetyczny

  1

  Rafineria ropy naftowej lub gazu

  2

  Instalacja do zgazowania lub upłynniania węgla

  3

  Instalacja do zgazowania lub upłynniania paliw innych niż węgiel

  4

  Instalacja do spalania paliw

  5

  Instalacja do produkcji koksu

  6

  Młyn węglowy

  7

  Instalacja do wytwarzania produktów węglowych i bezdymnego paliwa stałego

  8

  Instalacja do magazynowania lub przeładunku ropy naftowej, produktów naftowych, LPG lub CNG

  9

  Stacja elektroenergetyczna

  10

  Inny (należy podać jaki)

  2

  Produkcja i obróbka metali

  1

  Instalacja do prażenia lub spiekania rud metali (w tym rudy siarczkowej)

  2

  Instalacja do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali

  3

  Instalacja do obróbki stali lub stopów żelaza przez walcowanie na gorąco

  4

  Instalacja do obróbki stali lub stopów żelaza - kuźnie z młotami

  5

  Instalacja do obróbki stali lub stopów żelaza - nakładanie powłok metalicznych

  6

  Instalacja do odlewania stali lub stopów żelaza

  7

  Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rudy metali, koncentratów lub surowców wtórnych przy użyciu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych

  8

  Instalacja do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych

  9

  Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych

  10

  Instalacja do wytłaczania eksplozyjnego

  11

  Inny (należy podać jaki)

  3

  Przemysł mineralny

  1

  Wydobywanie ze złoża gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych

  2

  Wydobywanie innych kopalin ze złoża metodą podziemną

  3

  Wydobywanie innych kopalin ze złoża metodą odkrywkową

  4

  Stacje odmetanowania kopalń

  5

  Instalacja do przerobu kopalin

  6

  Instalacja do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych

  7

  Instalacja do produkcji klinkieru cementowego w innych piecach

  8

  Instalacja do produkcji wapna

  9

  Instalacja do produkcji wapna

  10

  Instalacja do produkcji tlenku magnezu

  11

  Instalacja do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest

  12

  Instalacja do produkcji szkła, w tym włókna szklanego

  13

  Instalacja do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych

  14

  Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych przez wypalanie

  15

  Instalacja do produkcji cementu

  16

  Instalacja do produkcji betonu lub wyrobów z betonu

  17

  Instalacja do produkcji mas bitumicznych

  18

  Instalacja do osuszania lub kalcynacji gipsu

  19

  Instalacja do produkcji płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych

  20

  Inny (należy podać jaki)

  4

  Przemysł chemiczny

  1

  Instalacja do wytwarzania węglowodorów, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych

  2

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, pochodnych węglowodorów zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe

  3

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, pochodnych węglowodorów zawierających siarkę

  4

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, pochodnych węglowodorów zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki

  5

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, pochodnych węglowodorów zawierających fosfor

  6

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, pochodnych węglowodorów zawierających fluorowce

  7

  Instalacja do wytwarzania związków metaloorganicznych, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych

  8

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i

  włókna oparte na celulozie

  9

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, kauczuków syntetycznych

  10

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, barwników i pigmentów

  11

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, środków powierzchniowo czynnych

  12

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, organicznych substancji chemicznych niewymienionych w innych pozycjach

  13

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu

  14

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, kwasów nieorganicznych, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, chlorowodorowy, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe

  15

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadboran, azotan srebra

  16

  Instalacja do produkcji soli, takich jak chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadboran, azotan srebra

  17

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: węglika wapnia, krzemu, węglika krzemu

  18

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, nieorganicznych substancji chemicznych niewymienionych w innych pozycjach

  19

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu

  20

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych

  21

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych

  22

  Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, materiałów wybuchowych

  23

  Instalacja do produkcji sadzy, w tym karbonizacji substancji organicznych takich jak oleje mineralne, smoły, pozostałości krakowania i destylacji

  24

  Instalacja do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych

   

   

  25

  Instalacja do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  26

  Instalacja do wytwarzania lub przetwarzania produktów na bazie elastomerów

  27

  Instalacja do brykietowania węgla

  28

  Instalacja do magazynowania produktów chemicznych

  29

  Inny (należy podać jaki)

  5

  Gospodarka odpadami i ściekami

  1

  Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych

  2

  Instalacja do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne

  3

  Instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

  4

  Instalacja do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych

  5

  Instalacja do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne

  6

  Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne

  7

  Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej

  8

  Instalacja do składowania odpadów, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  9

  Instalacja do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia

  10

  Instalacja do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych

  11

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych

  12

  Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

  13

  Inny (należy podać jaki)

  6

  Produkcja i przetwórstwo papieru i drewna

  1

  Instalacja do produkcji masy włóknistej (pulpy drzewnej) z drewna lub innych materiałów włóknistych

  2

  Instalacja do produkcji papieru lub tektury

  3

  Instalacja do produkcji płyt wiórowych, płyt pilśniowych lub sklejki

  4

  Instalacja do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny

  5

  Inna instalacja do przetwarzania celulozy

  6

  Instalacja do produkcji tektury falistej

  7

  Tartak

  8

  Inny (należy podać jaki)

  7

  Chów i hodowla inwentarza żywego

  1

  Instalacja do intensywnego chowu lub hodowli drobiu

  2

  Instalacja do intensywnego chowu lub hodowli świń

  3

  Instalacja do intensywnego chowu lub hodowli macior

  4

  Instalacja do chowu lub hodowli bydła mlecznego

  5

  Instalacja do chowu lub hodowli pozostałego bydła i bawołów

  6

  Instalacja do chowu lub hodowli koni i pozostałych zwierząt koniowatych

  7

  Instalacja do chowu lub hodowli owiec lub kóz

  8

  Instalacja do chowu lub hodowli norek lub tchórzy

  9

  Instalacja do chowu lub hodowli pozostałych zwierząt

  8

  Przemysł spożywczy

  1

  Instalacja do uboju zwierząt

  2

  Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko

  3

  Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego

  4

  Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

  5

  Instalacja do obróbki lub przetwórstwa mleka

  6

  Instalacja do suszenia lub przechowywania zboża, innych płodów rolnych lub leśnych

  7

  Instalacja stosowana w przechowalniach owoców lub warzyw

  8

  Instalacja do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych

  9

  Instalacja stosowana w gastronomii

  10

  Inny (należy podać jaki)

  9

  Działalności zaplecza technicznego

  1

  Stolarnia

  2

  Spawalnia

  3

  Szlifiernia

  4

  Śrutownia

  5

  Galwanizernia

  6

  Hamownia

  7

  Myjnia

  8

  Instalacja do piaskowania

  9

  Wulkanizacja

  10

  Klimatyzacja

  11

  Inny (należy podać jaki)

  10

  Inny rodzaj działalności

  1

  Instalacja do obróbki wstępnej (operacje takie, jak: mycie, bielenie, merceryzacja) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych

  2

  Instalacja do garbowania skór

  3

  Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

  4

  Instalacja do obróbki powierzchniowej substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w szczególności do drukowania, pokrywania, zdobienia, odtłuszczania, uszczelniania, klejenia, malowania, czyszczenia, impregnowania

  5

  Instalacja do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację

  6

  Instalacja do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków

  7

  Instalacja do produkcji paliw z produktów roślinnych

  8

  Instalacja do spopielania zwłok - krematoria

  9

  Zbiornik materiałów sypkich

  10

  Instalacja do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla

  11

  Rurociąg do transportu gazów cieplarnianych

  12

  Geologiczne składowanie gazów cieplarnianych

  13

  Inny (należy podać jaki)

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Co zrobić, gdy podmiot nie prowadził działalności skutkującej emisją w danym roku sprawozdawczym?

  Jeżeli Podmiot w danym roku sprawozdawczym nie prowadził działalności skutkującej emisją zanieczyszczeń do powietrza – może tę informację przekazać poprzez zalogowanie się do systemu, wybranie właściwego podmiotu oraz roku sprawozdawczego i zaznaczenie pola wyboru: Brak działalności powodującej emisję.

  Opcja jest dostępna od 2017 roku.

  Brak działalności powodującej emisję

Lista pytań w kategorii: Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. trzeba dokonywać zmian w zakresie użytkowników Krajowej bazy (osób wskazanych do sprawozdawczości)?

  Nie, jeżeli podmiot nie chce wprowadzać żadnych zmian w zakresie użytkowników Krajowej bazy, to nie musi wykonywać żadnej czynności. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z ww. rozporządzeniem dotychczasowe osoby wskazane do sprawozdawczości (tj. osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie) uzyskają dostęp do danych i informacji wszystkich zakładów danego podmiotu.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie są podstawowe zmiany w zakresie rejestracji w Krajowej bazie wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)?

  Podstawowe zmiany w zakresie rejestracji:

  • Formularz rejestracyjny składany jest dla podmiotu korzystającego ze środowiska, a nie dla poszczególnych jego zakładów.

  Informacje dotyczące poszczególnych zakładów danego podmiotu użytkownik wprowadza po zalogowaniu się do Krajowej bazy, jako kolejne (odrębne) miejsca korzystania ze środowiska.

  • Formularz rejestracyjny składa się:
   • w postaci elektronicznej przez stronę internetową www://krajowabaza.kobize.pl w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym oraz w postaci papierowej. Formularz w składany w postaci papierowej wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
   • jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.
  • W formularzu rejestracyjnym danego podmiotu może zostać wskazanych do 10 użytkowników, którzy uzyskają dostęp do danych podmiotu.
  • W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Rejestrze REGON nie dołącza się dokumentów potwierdzających wpisy do tych rejestrów.

  Jedynie w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo w rejestrze REGON do formularza dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Jakie zmiany dla podmiotów już zarejestrowanych w Krajowej bazie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)?

  • Pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) podmiot korzystający ze środowiska posiadał elektroniczne konta tworzone dla poszczególnych zakładów podmiotu. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, dane podmiotu zgromadzone są pod jednym dostępem w Krajowej bazie, a dane zakładów są ujęte pod danymi podmiotu jako dane „miejsc korzystania ze środowiska”.
  • Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia osoby, które w dniu poprzedzającym dzień jego wejścia w życie posiadały dostęp do elektronicznego konta w Krajowej bazie, od dnia 23.11.2016 r. stały się automatycznie użytkownikami Krajowej bazy. Identyfikatory (loginy) i hasła dostępu nadane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
  • Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia użytkownicy Krajowej bazy, w tym osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie, po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie uzyskali dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie.

  PRZYKŁAD Podmiot korzystający ze środowiska posiada dwa zakłady i pod rządami poprzedniego rozporządzenia posiadał dwa elektroniczne konta dla zakładu w Krajowej bazie. Podmiot pod rządami poprzedniego rozporządzenia ustanowił dwie osoby posiadające dostęp do elektronicznych kont dla zakładów – przy czym każda z tych osób miała dostęp do danych tylko jednego zakładu. Na gruncie nowego rozporządzenia z dnia 14 listopada 2016 r. podmiot nie będzie posiadał dwóch odrębnych kont dla zakładów, a dane podmiotu będą zgromadzone w jednym miejscu. Dane zakładów są ujęte jako miejsca korzystania ze środowiska podmiotu. Po upływie 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia obydwaj użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych podmiotu, w tym danych wszystkich zakładów danego podmiotu.

  W związku z powyższym, jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich informacji danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie, należy dokonać usunięcia lub zmiany użytkownika Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Lista pytań w kategorii: Generowanie wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Dlaczego kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW zaraportowane do Krajowej bazy nie zostają przedstawione w tabeli C wykazu opłatowego (w tzw. ryczałtowym sposobie ustalania wysokości opłat)?

  Zgodnie z art. 285 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. W związku z powyższym w wykazie opłatowym generowanym w systemie Krajowej bazy dla kotłów do 5 MW opłaty wykazywane są właśnie na podstawie podanych w raporcie do Krajowej bazy wielkości emisji poszczególnych substancji, w tabeli A wykazu „Źródła powstawania substancji do powietrza”.

  Co jest konsekwencją zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490), w którym w uwadze do tabeli A z załącznika nr 1 wskazano, że tylko w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, m.in. z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, można stosować jednostkowe stawki opłaty określone dla jednostki spalonego paliwa (tj. wskazane w Tabeli C ww. rozporządzenia). Jednocześnie w raporcie do Krajowej bazy podmiot ma obowiązek wykazania rodzajów i ilości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłowni - przepisy nie przewidują przypadku braku możliwości ustalenia rodzajów i  ilości gazów, nie ma również innej możliwości wypełnienia raportu. W związku z powyższym podmiot raportujący do Krajowej bazy m.in. emisje z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW nie spełnia warunku „braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza”, a wykaz  sporządzony, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy nie uwzględnia, z uwagi na powyższe, uproszczonego, tzw. ryczałtowego sposobu ustalania wysokości opłat (tabela C).

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Dlaczego po przejściu do części Dane do uzupełnienia („Sprawdź czy musisz uzupełnić dane”) nie działa przycisk „Rozwiń”?

  Problemy z rozwinięciem danych do uzupełnienia (brak reakcji po kliknięciu na przycisk „Rozwiń”) mogą być związane z wersją używanej przeglądarki. Zalecane jest posługiwanie się przeglądarką Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge w najnowszej wersji.

  W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem Krajowej bazy wymagana jest aktualizacja:

  Przycisk „rozwiń” – przykład:

  Prawidłowy widok po rozwinięciu szczegółów:  

  Okno uzupełniania danych:

   

   

 • Nciśnij Enter aby rozwinąć pytanie Czy mogę otworzyć wykaz opłatowy bez programu Word?

  Wykaz opłatowy generowany w systemie Krajowej bazy generowany jest w formacie zgodnym z popularnym edytorem MS Word. W przypadku braku tego oprogramowania można skorzystać z bezpłatnego edytora Libre Office, który poprawnie otwiera i umożliwia dalszą edycję wygenerowanych z Krajowej bazy plików w formacie docx.

  Link do edytora Libre Office

  https://www.libreoffice.org/donate/dl/win-x86_64/6.4.1/pl/LibreOffice_6.4.1_Win_x64.msi