Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:

I. Administratorem danych osobowych jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00‑548 Warszawa (przy czym KOBiZE realizuje zadania przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl lub tel. 22 3750 593. 

III. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków KOBiZE związanych z prowadzeniem Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Obowiązki KOBiZE związane z prowadzeniem Krajowej bazy są wymogiem prawnym wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. poz. 1877).

Dane pochodzą z formularza rejestracyjnego/aktualizacyjnego/uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie/zakończenia działalności podmiotu.

Konsekwencją niepodania przez Państwa danych będzie brak możliwości uzyskania dostępu do Krajowej bazy oraz sporządzenia raportu, o którym mowa w ww. ustawie.

IV. Do danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie uprawnione na podstawie umowy powierzenia podmioty obsługi informatycznej oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.

V. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: nazwisko i imię, data urodzenia (wynika pośrednio z nr PESEL), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano nr PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce pracy, nr telefonu (stacjonarny lub komórkowy), adres poczty elektronicznej.

VI. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną właściwą dla formularzy dot. Krajowej bazy, gdzie okres archiwizacyjny wynosi 5 lat, nie krócej jednak niż wynika to z czasu, w którym osoba, której dane są przetwarzane jest użytkownikiem co najmniej jednego podmiotu w systemie Krajowej bazy. 

VII. Zgodnie z art. 15, 16, 21, 77 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą wobec przetwarzanych danych dot. jej szczególnej sytuacji,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VIII. Zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO nie przysługuje Państwu prawo do:         

  1. usunięcia swoich danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO),
  2. przenoszenia swoich danych (art. 20 ust. 3 RODO),
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)).

IX. W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

X. Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. 

 

Gromadzenie innych danych

Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Użytkownika korzystającego z każdego serwisu internetowego. Zazwyczaj zawierają one informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numerze. 

KOBiZE wykorzystuje pliki typu "cookies" w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z systemu Krajowej bazy przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji "cookies" za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji systemu. 

W serwisach KOBiZE pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu nasza witryna korzysta z narzędzia analizy wykorzystywania witryn WWW Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (Google). Google Analytics to narzędzie do analizy wykorzystania witryn internetowych, które pomaga nam dowiedzieć się, jak użytkownicy (anonimowo) korzystają z naszego systemu, np. dzienna ilość odwiedzin, które podstrony są najczęściej wyświetlane itd. Z naszej witryny usługa Google Analytics gromadzi tylko anonimowe informacje (w.g. polityki prywatności Google Analytics nawet nie wolno przesyłać żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby (Polityce prywatności Google). 

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer IP, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. 

KOBiZE informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z systemem Krajowej bazy, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP), a także czasie połączenia z systemem Krajowej bazy oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w systemie Krajowej bazy. KOBiZE w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

KOBiZE oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. 

Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników.  

 


KOBiZE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.