Infolinia Krajowej bazy: (22) 569 6596 (dostępna w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00)

O Krajowej bazie

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji o:

 1. podmiotach korzystających ze środowiska; 
 2. miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje; 
 3. urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 
 4. instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 
 5. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
 6. wielkościach emisji; 
 7. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 8. pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 9. odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 
 10. przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć; 
 11. planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 
 12. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 
 13. wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o których mowa w pkt 12.
 14. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje wymienione w punktach 1-11 są wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska.

Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

W związku z realizowaniem ustawowego obowiązku prowadzenia Krajowej bazy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz w związku ze spoczywającym na podmiotach korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisje, obowiązkiem składania raportów do Krajowej bazy, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy, IOŚ-PIB-KOBiZE zbiera dane osobowe osób fizycznych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 7 ust. 1 Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877). Zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 9 tego rozporządzenia należy podać następujące dane, w tym dane osobowe:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu korzystającego ze środowiska oraz jego formę prawną;
 2. dane teleadresowe dotyczące podmiotu korzystającego ze środowiska obejmujące adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer telefonu – o ile posiada telefon, adres poczty elektronicznej – o ile posiada pocztę elektroniczną, lub adres strony internetowej – o ile posiada stronę internetową;
 3. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podmiotu korzystającego ze środowiska — o ile zostały nadane;
 4. imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu podpisujących formularz;
 5. dane nie więcej niż dziesięciu osób, które uzyskają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie i staną się użytkownikami Krajowej bazy obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego braku – numer telefonu stacjonarnego;
 6. dane osoby wypełniającej formularz obejmujące imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, a w przypadku jego braku – numer telefonu stacjonarnego;
 7. w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) - numer PESEL, albo − w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL − serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, z siedzibą przy ul. Kruczej 5/11 d, 00-548 Warszawa; przy czym KOBiZE realizuje zadania przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa. 

Osoba, której dane osobowe są przekazywane w ramach składania raportów do Krajowej bazy, ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawiania ich.