O Krajowej bazie

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1271), zwana dalej "Ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji o:

 1. podmiotach korzystających ze środowiska; 
 2. miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje; 
 3. urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 
 4. instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 
 5. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
 6. wielkościach emisji; 
 7. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 8. pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 9. odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 
 10. przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć; 
 11. planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 
 12. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 
 13. wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o których mowa w pkt 12.
 14. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje wymienione w punktach 1-11 są wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska.

Informacje zawarte w Krajowej bazie są, zgodnie z przepisami Ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza.

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jak Administrator danych osobowych, informuje:

I.

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00 548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.

II.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl lub tel. (22)3750514.

III.

Podanie danych jest wymogiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2017 r. poz. 286, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. poz. 1877).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków KOBiZE związanych z prowadzeniem Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe pochodzą z formularza rejestracyjnego/aktualizacyjnego/uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie/zakończenia działalności podmiotu.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania dostępu do Krajowej bazy oraz sporządzenia raportu, o którym mowa w ww. ustawie.

IV.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnione na podstawie umowy powierzenia podmioty obsługi informatycznej oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.

V.

Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są: nazwisko i imię, data urodzenia (wynika pośrednio z nr PESEL), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu, numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano nr PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce pracy, nr telefonu (stacjonarny lub komórkowy), adres poczty elektronicznej.

VI.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze.

VIII.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX.

W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.