Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W materiałach publikowanych na bieżąco dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej znajduje się jeden film, zamieszczony po dniu wejścia w życie ww. ustawy, do którego nie dodano jeszcze napisów dla osób z dysfunkcją aparatu słuchowego. W niektórych dokumentach tekstowych i tekstowo-graficznych pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych lub wersji tekstowej. Aktualnie trwają prace nad ich opracowaniem. Szacowany czas ich uzupełnienia to czerwiec 2022 r.

Wyłączenia

Część filmów zamieszczonych w serwisie nie posiada napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ww. ustawy. W części dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych lub wersji tekstowej, z uwagi na fakt, że zostały opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.  W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: pawel.figat@ios.edu.pl. Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-25
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz audytu wykonanego ze wsparciem takich narzędzi jak Lighthouse oraz WAVE.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres Pawła Figata – Z-cy Kierownika Ośrodka Rozwoju Systemów Informatycznych IOŚ-PIB:

e-mail: pawel.figat@ios.edu.pl

telefon: +48 22 462 8150

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, IOŚ-PIB powiadomi wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym zapewnienie dostępności będzie możliwe, nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. W przypadku gdy IOŚ - PIB nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Skargi

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do IOŚ - PIB pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
e-mail:sekretariat@ios.gov.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, na zasadach opisanych na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich lub na adres mailowy: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek IOŚ-PIB, ul. Chmielna 132/134, piętro IV, 00-805 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Chmielnej. Do budynku można wejść bezpośrednio z poziomu ulicy.

Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Dostęp do każdej kondygnacji obiektu w tym biura KOBIZE, jest możliwy za pomocą dźwigów osobowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem są 2 miejskie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro wyposażone jest w dwa pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek IOŚ-PIB, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa

Do budynku prowadzi droga wewnętrzna od ul. Kruczej. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak rampy, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Portiernia budynku znajduje się na wprost wejścia do budynku.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny, który nie posiada miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Ks. Zygmunta Trószyńskiego. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia rampa zjazdowa o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Portiernia budynku znajduje się na lewo od wejścia do budynku.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB, ul. Kleczkowska 52f, 50-227 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kleczkowskiej. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia rampa zjazdowa o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajdują się 1 schodek, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe. Budynek nie jest wyposażony w inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie znajduje się recepcja.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie nadziemny. Parking nadziemny przy budynku nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek IOŚ-PIB, Diabla Góra 3, 11-612 Kruklanki

Zespół budynków składa się z budynku socjalnego i laboratoryjnego. Oba budynki są parterowe. Dostęp do budynku socjalnego odbywa się za pomocą schodów. Brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie są wyposażony w dźwigi osobowe. Budynki nie są wyposażony w inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynkach nie znajduje się recepcja.

Zespół budynków posiada parkingu nadziemny. Parking nadziemny przy budynku nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.