Wyszukiwarka substancji na stronie Krajowej bazy – uzupełnienie listy substancji w I półroczu 2022 r.

  •   Data utworzenia: 2022-08-16

Uprzejmie informujemy, że w Wyszukiwarce substancji, działającej na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/, jako usługa pomocnicza ułatwiająca przyporządkowanie substancji emitowanej do powietrza do odpowiednich pozycji na listach substancji w systemie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, w I półroczu 2022 r., lista substancji została rozszerzona o nowe pozycje, przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa substancji

Nr CAS

Nazwa w Krajowej bazie

Nr pozycji w systemie Krajowej bazy

Nazwa w systemie opłat za korzystanie ze środowiska

Nr pozycji na liście opłat

2-cyjanoakrylan etylu

7085-85-0

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

2-etyloheksanian cyrkonu

2233-42-3

Pierwiastki metaliczne i ich związki z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

52

Pierwiastki metaliczne i ich związki

41

tlenek cynku

1314-13-2

Cynk i jego związki (jako Zn)

26

Cynk

19

oksym but-2-on

96-29-7

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Ketony i ich pochodne

29

kaolin

1332-58-7

Pył całkowity

56

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

47

ditlenek krzemu

7631-86-9

Pył całkowity

56

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

47

3-jodoprop-2-ynylo-N-butylokarbaminian

55406-53-6

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Aminy i ich pochodne

6

bis(O,O-di-C1-C14-alkiloditiofosforan (V) cynku

68649-42-3

Cynk i jego związki (jako Zn)

26

Cynk

19

11-metylododekan-1-ol

68526-86-3

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

N,N-dimetyloformamid

68-12-2

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Aminy i ich pochodne

6

kwas oleinowy

112-80-1

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

32

2-metyloprop-2-enian metylu

80-62-6

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

tetrahydrofuran

109-99-9

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Etery i ich pochodne

24

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol

52-51-7

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

octan 3-metylobutylu

123-92-2

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

ftalan diizobutylu

84-69-5

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

4

podchloryn sodu

7681-52-9

Związki nieorganiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

73

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

31

fenol

108-95-2

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO)

47

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych

63

kwas adypinowy

124-04-9

Związki organiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach

74

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

32