Informacja o wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. Krajowej bazy i zmianach wprowadzonych do systemu

  •   Data utworzenia: 2022-10-31

Informujemy, że dnia 31.10.2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), które uchyliło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

Podstawowym celem opracowania nowego rozporządzenia jest dalsza elektronizacja procesu obsługi systemu Krajowej bazy mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów.

Zmiany obejmują głównie procedury składania formularzy oraz wprowadzenie podziału użytkowników konta podmiotu na głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników (wraz z odpowiednim zakresem ich działania na koncie podmiotu). Poniżej lista najważniejszych zmian:

1) Wprowadzenie instytucji konta podmiotu w Krajowej bazie w miejsce dotychczasowego „dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie”;

2) Pełna elektronizacja procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy za pośrednictwem konta podmiotu – np.:

  • składanie formularza rejestracyjnego oraz formularza uzyskania dostępu do konta podmiotu wyłącznie w postaci elektronicznej po potwierdzeniu tożsamości osoby składającej formularz za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – przez login.gov.pl. Formularz składany w ten sposób nie wymaga podpisu. Do formularza należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu, jeżeli pełnomocnictwo dla osoby składającej ten formularz nie wynika z KRS, CEIDG, REGON, RSPO, BIP;
  • składanie formularza aktualizacji danych podmiotu oraz formularza zamknięcia konta podmiotu wyłącznie w postaci elektronicznej, przez głównego użytkownika lub wskazanych przez niego dodatkowych użytkowników, po zalogowaniu się do konta podmiotu i potwierdzeniu tożsamości za pośrednictwem KWIE. Formularz składany w ten sposób nie wymaga podpisu. Do formularza należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu, jeżeli pełnomocnictwo dla osoby składającej ten formularz nie wynika z KRS, CEIDG, REGON, RSPO, BIP;

3) Zniesienie limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu (w poprzednim rozporządzeniu limit ten wynosił 10 użytkowników) – poprzez ustanowienie głównego użytkownika, który może dodawać dowolną liczbę dodatkowych użytkowników konta podmiotu;

4) Wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej bazy, przez m.in.:

  • rozróżnienie uprawnień głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników – ustanowienie głównego użytkownika, który może dodawać dowolną liczbę dodatkowych użytkowników konta podmiotu (wskazując zakres ich działania na koncie podmiotu) oraz może dowolnie ich usuwać,
  • określenie zasad usuwania użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy ośrodek w szczególnych przypadkach – tj. na wniosek samego użytkownika;

5) Zwiększenie zakresu czynności podejmowanych na koncie podmiotu samodzielnie przez użytkowników Krajowej bazy, takich jak np.:

  • aktualizacja imienia lub nazwiska użytkownika, w przypadku np. zmiany nazwiska w urzędzie stanu cywilnego,
  • dodawanie i usuwanie dodatkowych użytkowników,
  • zmiana głównego użytkownika;

6) Doprecyzowanie zasad uzupełniania braków i niezgodności w składanych do Krajowej bazy formularzach.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładkach:

  • „Instrukcje” – nowe instrukcje wypełniania poszczególnych formularzy oraz
  • „FAQ” nowe zagadnienia związane z wprowadzonymi do systemu Krajowej bazy zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r.