Wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR

  •   Data utworzenia: 2011-02-09

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Rejestry - Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń: http://www.gios.gov.pl/artykuly/343/Aktualnosci, został zamieszczony wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR zakładów w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Informacja ta dotyczy zakładów, które objęte są sprawozdawczością PRTR zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 188 z 18.7.2009, str. 14).