Aktualności 2011

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2011-12-27

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

 • w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja klinkieru cementowego lub produkcja cementu lub betonu – kod szkolenia CEM01;
 • w dniu 18.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja masy włóknistej (pulpy drzewnej) z drewna lub innych materiałów włóknistych lub produkcja papieru lub tektury – kod szkolenia PAP01;
 • w dniu 19.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja ciepła (tylko podsektor ciepłowni zawodowych) – kod szkolenia CIEP01.

 

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2011-12-27

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w miesiącach styczeń-luty 2012 roku w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie, będą przeprowadzane bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

więcej

Aktualizacja danych w Krajowej bazie

 • Data utworzenia: 2011-07-06

W zakładce Instrukcje/Poradniki została zamieszczona "Instrukcja wypełniania wniosków o aktualizację danych podanych we wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie". Wnioski aktualizacyjne dostępne są po zalogowaniu na konto Upoważnionego Przedstawiciela, w zakładce "Wnioski dla zakładu".

więcej

Zaktualizowany materiał pomocniczy dot. NMLZO

 • Data utworzenia: 2011-04-05

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony zaktualizowany w maju 2011 r. "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Dokonano uzupełnienia listy substancji kwalifikowanych do NMLZO. Lista ta znajduje się w załączniku i nie należy jej traktować jako zamkniętej.

więcej

Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

 • Data utworzenia: 2011-03-10

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji raporty po sporządzeniu są wprowadzane do Krajowej bazy. Sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 3 ust. 1. tego rozporządzenia raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu i jest to jedyny prawnie określony sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Nie ma obowiązku przekazywania raportu w wersji papierowej do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, jak również przekazanie raportu w ten sposób nie wypełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie raportów do KOBiZE w wersji papierowej.

więcej

Sporządzenie i wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

 • Data utworzenia: 2011-02-25

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2011 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy i przekazania uproszczonego formularza do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Informacje udzielane pomiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2011 r. są nieprawdziwe.


Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje również, że nie uzgadniał z firmami zewnętrznymi żadnych produktów, oferowanych przez te firmy podmiotom, mających ułatwić przygotowanie i wprowadzanie raportu do Krajowej bazy. Wszystkie wyjaśnienia i informacje w tym zakresie znajdują się na stronach Krajowej bazy w poszczególnych zakładkach.

więcej

Eksport raportu do PDF

 • Data utworzenia: 2011-02-17

Od 9 lutego w systemie Krajowej bazy dostępna jest funkcjonalność pobierania raportu w postaci pliku PDF. Z przyczyn technicznych funkcjonalność ta nie działa dla raportów z bardzo dużą ilością danych . W związku z tym od 18 lutego raport będzie można pobrać z podziałem na sekcje, co wyeliminuje problem zbyt dużego czasu generowania całościowego raportu. Informacja o sposobie korzystania ukaże się w aktualnościach.

więcej

Pobieranie raportu w postaci pliku PDF

 • Data utworzenia: 2011-02-09

W Krajowej bazie została zapewniona możliwości pobrania wprowadzanego raportu w postaci pliku PDF. Nie należy drukować raportu w celu wysłania go do Krajowego ośrodka. Raport wprowadzany do Krajowej bazy należy przekazać tylko w wersji elektronicznej, funkcja wysyłania raportu zostanie udostępniona w drugiej połowie lutego. Raport w postaci pliku PDF można pobrać na dwa sposoby

więcej

Wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR

 • Data utworzenia: 2011-02-09

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Rejestry - Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń: http://www.gios.gov.pl/artykuly/343/Aktualnosci, został zamieszczony wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR zakładów w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Informacja ta dotyczy zakładów, które objęte są sprawozdawczością PRTR zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 188 z 18.7.2009, str. 14).

więcej

Materiał pomocniczy dot. NMLZO

 • Data utworzenia: 2011-02-08

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Zawarto w nim informacje na temat sposobu kwalifikowania związków do NMLZO wraz z pomocniczą listą tych substancji.

więcej