Uruchomienie uproszczonej wersji raportu do Krajowej bazy za rok 2022

  •   Data utworzenia: 2023-11-15

Mamy przyjemność poinformować, że w systemie Krajowej bazy została wprowadzona możliwość składania uproszczonej wersji raportu przez tak zwane „małe” podmioty korzystające ze środowiska. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tej grupy podmiotów w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami [1].

Możliwość złożenia raportu w uproszczonej wersji dotyczy podmiotu korzystającego ze środowiska, który korzystał w 2022 r. ze środowiska wyłącznie w poniższym zakresie (to jest nie korzystał ze środowiska w zakresie szerszym, niż opisane łącznie w pkt 1 i 2):

1) eksploatował urządzenia, tj. niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu, lub

2) prowadził działalność w nie więcej niż 5 miejscach korzystania ze środowiska, w których:

a) stosował środki dezynfekcyjne, lub

b) eksploatował, w każdym z miejsc korzystania ze środowiska, nie więcej niż 10 instalacji, wyłącznie spośród instalacji następującego rodzaju:

  • instalacja do spalania paliw (np. kotły, agregaty, piece do ogrzewania pomieszczeń), w której nie są stosowane urządzenia ograniczające emisję (reduktory), a emisję zanieczyszczeń można wyliczyć automatycznie w systemie Krajowej bazy za pomocą wskaźników emisji KOBiZE – przy czym łączna nominalna moc cieplna wszystkich instalacji tego rodzaju w danym miejscu nie może przekraczać 0,5 MW,
  • instalacja chłodnicza lub klimatyzacyjna, w której stwierdzono ubytek czynnika chłodniczego,
  • instalacja stosowana w gastronomii (np. kuchenki, taborety gazowe, kotły warzelne), z której emisję zanieczyszczeń można wyliczyć automatycznie w systemie Krajowej bazy za pomocą wskaźników emisji KOBiZE – przy czym łączna nominalna moc cieplna wszystkich instalacji tego rodzaju w danym miejscu nie może przekraczać 0,5 MW.

Podmiot, którego zakres korzystania ze środowiska nie przekracza zakresu opisanego w pkt 1 i pkt 2 powyżej, począwszy od raportu za 2022 r., ma możliwość wyboru uproszczonej lub standardowej wersji raportu. Na każdym etapie wypełniania raportu istnieje możliwość zmiany jego wersji (również po jego wysłaniu, dostępna będzie korekta w oparciu o raport uproszczony lub standardowy).

Informujemy także, że na stronie internetowej Krajowej bazy w zakładce „Instrukcjewww.krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index zamieściliśmy materiał pt. Poradnik wprowadzania do Krajowej bazy raportu w wersji uproszczonej”. Poradnik zawiera listę paliw stosowanych w instalacji do spalania paliw oraz instalacji spalania paliw stosowanej w gastronomii, dla których w systemie Krajowej bazy emisja wyliczana jest automatycznie.

 

 

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2022 r. poz. 673 z późn. zm.).