Aktualności 2011

Sporządzenie i wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2011-02-25

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2011 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy i przekazania uproszczonego formularza do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Informacje udzielane pomiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2011 r. są nieprawdziwe.


Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje również, że nie uzgadniał z firmami zewnętrznymi żadnych produktów, oferowanych przez te firmy podmiotom, mających ułatwić przygotowanie i wprowadzanie raportu do Krajowej bazy. Wszystkie wyjaśnienia i informacje w tym zakresie znajdują się na stronach Krajowej bazy w poszczególnych zakładkach.

więcej

Eksport raportu do PDF

  • Data utworzenia: 2011-02-17

Od 9 lutego w systemie Krajowej bazy dostępna jest funkcjonalność pobierania raportu w postaci pliku PDF. Z przyczyn technicznych funkcjonalność ta nie działa dla raportów z bardzo dużą ilością danych . W związku z tym od 18 lutego raport będzie można pobrać z podziałem na sekcje, co wyeliminuje problem zbyt dużego czasu generowania całościowego raportu. Informacja o sposobie korzystania ukaże się w aktualnościach.

więcej

Pobieranie raportu w postaci pliku PDF

  • Data utworzenia: 2011-02-09

W Krajowej bazie została zapewniona możliwości pobrania wprowadzanego raportu w postaci pliku PDF. Nie należy drukować raportu w celu wysłania go do Krajowego ośrodka. Raport wprowadzany do Krajowej bazy należy przekazać tylko w wersji elektronicznej, funkcja wysyłania raportu zostanie udostępniona w drugiej połowie lutego. Raport w postaci pliku PDF można pobrać na dwa sposoby

więcej

Wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR

  • Data utworzenia: 2011-02-09

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Rejestry - Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń: http://www.gios.gov.pl/artykuly/343/Aktualnosci, został zamieszczony wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR zakładów w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Informacja ta dotyczy zakładów, które objęte są sprawozdawczością PRTR zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 188 z 18.7.2009, str. 14).

więcej

Materiał pomocniczy dot. NMLZO

  • Data utworzenia: 2011-02-08

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Zawarto w nim informacje na temat sposobu kwalifikowania związków do NMLZO wraz z pomocniczą listą tych substancji.

więcej